2024-03-13 / BRANDFULL

Czym tak naprawdę jest strategia marketingowa?

Strategia to dokument, który powinna posiadać każda firma. Nawet jeśli Twoja firma to mikroprzedsiębiorstwo i wydaje Ci się, że masz wszystko pod kontrolą, to dokument ten może wiele ułatwić. Dlaczego tak ważne jest, by strategia była skonstruowana “na papierze”? Co powinno się w niej zawrzeć? Poznaj nasze spojrzenie na strategię!

 

W tej sekcji dostępna jest zawartość wideo. Wyraź zgodę marketingową na pliki cookie, aby móc ją zobaczyć.

 

Co definiuje strategia marketingowa?

Strategia marketingowa, podobnie jak każda inna strategia to dokument, który opisuje działanie firmy na różnych płaszczyznach. To kompleksowy plan działania, który ukierunkowuje wysiłki firmy w celu osiągnięcia jej długoterminowych celów biznesowych. Strategia definiuje te cele, wskazuje kierunki działania, określa, jakie zasoby będą potrzebne do jej realizacji, oraz jak je wykorzystać, by osiągnąć swoje założenia.

Strategia powinna być spisana, by każdy pracownik i członek zarządu mógł mieć do niej dostęp. Ważne jest, by wszyscy członkowie organizacji zapoznali się z nią i kierowali się postanowieniami w niej zapisanymi. Strategia powinna być elastyczna i dostosowana do firmy i zmieniającego się otoczenia biznesowego. Ważne jest więc, aby strategia była aktualizowana na podstawie analizy dotychczasowych działań.

 

 

Co powinno znaleźć się w strategii marketingowej?

Strategia to obszerny dokument, w którym należy zawrzeć takie elementy, jak:

 

Misja i wizja

Ogólna wizja i cele organizacji. Wprowadza czytelnika w tematykę strategii i wyjaśnia, dlaczego jest ona ważna dla osiągnięcia celów biznesowych.

 

Identyfikacja wizualna

Księga znaku, brandbook i inne materiały opisujące wizualną stronę organizacji. Więcej o brandbooku przeczytasz w naszym artykule: Poznaj potencjał brandbooka: rozpoznawalność i spójność wizerunku.

 

Analiza sytuacji

Przegląd aktualnej sytuacji rynkowej i konkurencji. Obejmuje analizę SWOT (mocne strony, słabości, szanse, zagrożenia), analizę PESTEL (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe, prawne) oraz analizę konkurencji. Można umieścić tu również Unique Selling Proposition (to, co wyróżnia markę na tle konkurencji).

 

Określenie grup docelowych

Główne segmenty rynkowe i grupy docelowe, do których będą kierowane działania marketingowe. Może zawierać analizę buying person.

 

Cele marketingowe

Cele, które organizacja chce osiągnąć poprzez swoje działania marketingowe. Cele te powinny być mierzalne, osiągalne, związane z biznesem i określone czasowo (SMART).

 

Strategia marketingowa

Sposób osiągnięcia celów marketingowych. Może obejmować takie elementy jak segmentacja rynku, pozycjonowanie marki, strategie cenowe, dystrybucji, promocji i produktu.

 

Taktyki marketingowe

Konkretne działania, które zostaną podjęte w ramach strategii marketingowej. Mogą to być kampanie reklamowe, działania w mediach społecznościowych, promocje, wydarzenia, itp.

 

Budżet

Planowany budżet na realizację działań marketingowych. Powinien być dostosowany do celów i strategii, oraz uwzględniać zarówno koszty stałe, jak i zmienne.

 

Monitorowanie i kontrola

Sposoby monitorowania postępów w realizacji celów marketingowych oraz metody kontroli efektywności działań, czyli KPI (Key Performance Indicators). Przykładem mogą tu być liczba sesji na stronie, czy zasięg postów.

 

Ryzyka i plan awaryjny

Potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z realizacją strategii marketingowej, oraz propozycje planu awaryjnego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów.

 

Jak stworzyć strategię marketingową?

Strategii nie można stworzyć na przysłowiowym kolanie, byle jak, w jeden dzień. To poważne przedsięwzięcie, które wymaga wieloetapowego planowania, zaangażowania wielu osób, konsultacji i analizy danych, aby powstał kompletny dokument. Z jakich etapów składa się planowanie strategii?

 

Etapy tworzenia strategii marketingowej

 

Zebranie dostępnych materiałów

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich istotnych informacji dotyczących firmy, jej otoczenia biznesowego, konkurencji, trendów rynkowych. Analiza dotychczasowych działań pomoże dokładnie opisać firmę i sprawdzić, co do tej pory zostało zrobione, co działało, a co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

 

Ustalanie celów

Na podstawie zebranych informacji należy określić główne cele strategii. Mogą to być cele związane ze wzrostem sprzedaży, zwiększeniem rozpoznawalności marki, ekspansją na nowe rynki itp. Skonkretyzowanie i priorytetyzacja celów ułatwi stworzenie strategii.

 

Analiza danych

Przeprowadzenie szczegółowej analizy zebranych danych, w tym danych dotyczących przedsiębiorstwa i konkurencji oraz innych czynników zewnętrznych pozwoli wyłonić mocne i słabe strony firmy i wyznaczyć grupy docelowe. Etap ten warto podzielić na dwie części: analizę desk research, czyli danych organizacji – jej mocnych i słabych stron, dotychczasowych działań, taktyk, zasobów, oraz analizę danych zewnętrznych, w tym konkurencji i grup docelowych.

 

Wnioski strategiczne

Na podstawie analizy danych należy wyciągnąć wnioski strategiczne, czyli określić główne kierunki działań, które pozwolą osiągnąć cele. Wnioski te mogą dotyczyć np. wprowadzenia nowych produktów, zwiększenia inwestycji w działania marketingowe, rozwinięcia współpracy z partnerami biznesowymi itp.

 

Budżetowanie

Określenie budżetu na realizację strategii, czyli jakie nakłady finansowe będą potrzebne na realizację poszczególnych działań marketingowych oraz inne inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów.

 

Tworzenie planu marketingowego

Na podstawie ustalonych celów i budżetu należy opracować szczegółowy plan działań marketingowych, w którym określone będą konkretne działania takie jak kampanie reklamowe, działania PR, promocje sprzedażowe, działania w mediach społecznościowych, targi i wystawy, itp. Plan powinien zawierać także określenie wskaźników sukcesu (KPI), które pozwolą monitorować efektywność działań i dostosowywać strategię w razie potrzeby. Plan marketingowy będzie swego rodzaju instrukcją dla osób realizujących strategię, dlatego powinien być jak najbardziej szczegółowy.

 

Po co tworzyć strategię? Dlaczego Twoja firma jej potrzebuje?

Tworzenie strategii to długa i żmudna praca. Wymaga planowania, analizowania i sporej dawki know-how, by dokument ten odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa. Wiele firm właśnie z tych powodów rezygnuje z jej stworzenia i spisania. To duży błąd! Dokument ten ma bowiem wiele zalet. Jakich?

  • Strategia umożliwia firmie efektywne przystosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych
  • Spisanie strategii pomaga firmie zrozumieć i wyeksponować jej unikalne atuty oraz uniknąć zagrożeń związanych ze słabymi punktami
  • Dzięki strategii firma może skutecznie kształtować ceny swoich produktów i dostosowywać je do potrzeb rynku
  • Posiadanie spisanej strategii ułatwia firmie świadome podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzania nowych produktów na rynek oraz ulepszania istniejących
  • Strategia marketingowa pozwala firmie efektywnie alokować środki finansowe na promocję oraz optymalizować budżety marketingowe
  • Strategia umożliwia firmie skuteczne dotarcie do nowych grup odbiorców.
  • Utrzymywanie spójnej wizji i misji firmy poprzez dokumentację strategii marketingowej zapewnia jej stabilność i wytrwałość w dążeniu do celów strategicznych.

 

Strategia gotowa – czy to wystarczy?

Po wielu trudach, godzinach konsultacji, zmian i ulepszeń, w końcu jest – świeżutka, piękna i dopracowana strategia. I co teraz? Czy zadanie zostało wykonane? Nie, zadanie dopiero się zaczyna!

Po spisaniu i stworzeniu strategii marketingowej następuje kluczowy etap, jakim jest wdrażanie, realizacja i monitorowanie jej skuteczności. To czas na przekształcenie założeń zawartych w strategii w konkretne działania.

Jednakże nie zawsze jest to proste zadanie. Działania strategiczne często są odkładane ze względu na nadmiar bieżących zadań oraz napływ nowych pomysłów. Właśnie dlatego konieczne jest wyznaczenie priorytetów i konsekwentne trzymanie się harmonogramu, aby zapewnić skuteczne wdrożenie strategii marketingowej. Bez stałego nadzoru i kontroli istnieje ryzyko, że strategia nie będzie realizowana zgodnie z założeniami, co może prowadzić do marnotrawienia zasobów i niespełnienia oczekiwań. Dlatego istotnym elementem w tym etapie jest odpowiednie zarządzanie czasem i zasobami, aby zapewnić sukces w realizacji ustalonych celów marketingowych.

 

 

Strategia marketingowa – czy Twoja firma ją posiada?

Strategia to dokument, który zawiera całą istotę firmy – jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jego posiadanie oczywiście nie gwarantuje powodzenia w biznesie, ale zapewnia spójność i większe zrozumienie celów firmy. Powinny ją posiadać nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też niewielkie przedsiębiorstwa. Strategię można spisać wewnętrznie, w ramach organizacji, lub zlecić jej stworzenie profesjonalistom. Stworzenie strategii marketingowej może i jest czasochłonne, ale dzięki niej Twoje działania marketingowe będą bardziej konsekwentne i ukierunkowane na realizację konkretnych celów.

 

Zobacz nasze pozostałe wpisy >